El och vatten – en från skatteplikt undantagen upplåtelse av bostad

Tillhandahållande av el och vatten, som är föremål för individuell mätning och debitering, har inte ansetts utgöra ett fristående tillhandahållande när det sker till boende i hyreshus och bostadsrätter och de boende inte själva haft möjlighet att välja tjänsteleverantör. Tillhandahållandet anses därför utgöra en från skatteplikt undantagen upplåtelse av bostad, vilket går emot Skatteverkets ställningstagande från den 9 februari 2018, i vilket Skatteverket anser att debitering av el/vatten utifrån faktisk förbrukning är en separatskattepliktig transaktion.

Som ett led i EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställs krav på att införa individuell mätning och debitering i samband med nybyggnation av flerbostadshus eller renovering av befintliga bestånd. Med anledning därav var fråga till SRN om tillhandahållande av bostad samt el och/eller vatten som debiteras utifrån faktisk förbrukning ska anses utgöra ett sammansatt tillhandahållande av bostad som är undantaget från skatteplikt, eller om tillhandahållandet av el och vatten ska anses utgöra ett separat skattepliktigt tillhandahållande.

SRN fann att eftersom tillgången till el och vatten är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja lägenheten som bostad ingår detta tillhandahållande i den skattefria upplåtelsen av bostaden, även om individuell mätning och debitering sker. Upplåtelsen omfattas därför av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § ML. 

Förhandsbeskedet är intressant eftersom det går emot Skatteverkets tidigare ställningstagande från den 9 februari 2018, där Skatteverket anser att tillhandahållandet av el och vatten som debiteras efter faktisk förbrukning utgör en separat momspliktig tjänst. Skatteverket har meddelat att förhandsbeskedet kommer överklagas, så vi har skäl att återkomma i frågan.

SRN 31/18-I

Tillbaka till Innehållsförteckningen