Deklaration 2019 – att tänka på!

I denna artikel tar vi upp ett axplock av viktiga frågor för fysiska personer att tänka på vid upprättande av årets deklaration.

När kommer deklarationen?

Slutet på någonting innebär alltid början på något annat. När vintermånaderna sakta börjar lida mot sitt slut närmar sig deklarationsperioden med stormsteg. Den som var ansluten till digital brevlåda senast den 28 februari ska ha fått sin deklaration mellan den 7 - 13 mars. I annat fall kommer deklarationen med post mellan den 15 mars - 15 april. Det går dock att se deklarationen i Skatteverkets e-tjänst från och med den 19 mars.

Beskattning av vissa inkomster

Särskild skatt på ackumulerad inkomst

Den som under beskattningsåret erhållit en ackumulerad inkomst, exempelvis avgångsvederlag relaterat till anställningstid kan medges särskild beskattning av inkomsten. Den ackumulerade inkomsten måste uppgå till minst 50 000 kronor och vara upparbetad under minst två beskattningsår. Beskattningsbar förvärvsinkomst inklusive ackumulerad inkomst måste överstiga den nedre skiktgränsen med minst 50 000 kr. Ansökan om särskild skatteberäkning måste ske på eget initiativ.

Vid stora engångsutbetalningar är denna särskilda skatteberäkning ett sätt att försöka undgå statlig inkomstskatt. Den ackumulerade inkomsten fördelas över det antal år som den hänför sig till, dock som högst 10 år.

Hyresinkomster

För en fysisk person är inkomst från uthyrning av privatbostad skattefri med ett belopp om 50 000 kr (schablonavdrag med 40 000 kr + 20 % av bruttointäkten) per år. Överskjutande hyresinkomster beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital.

Uppskov vid avyttring av bostad

Vid avyttring av privatbostad kan man ansöka om uppskov med skatten på kapitalvinsten. Även om uppskovet innebär att skattebelastningen blir lägre är det inte en självklarhet att det i längden är det mest fördelaktiga förfarandet. Utan uppskov ska 22 % av kapitalvinsten erläggas i skatt året efter beskattningsåret. Vid uppskov måste en årlig skatt om 0,5 % av uppskovsbeloppet betalas. Dessutom måste uppskovsbeloppet återföras vid en framtida försäljning av ersättningsbostaden.

Uppskovsskatten innebär en icke avdragsgill årlig ränta på kapitalvinsten om 2,27 %. Detta motsvarar en avdragsgill låneränta på 3,25 %. Således kan det vara fördelaktigt att inte begära uppskov och istället ta upp ett större bolån där räntekostnaderna får dras av för att på så sätt ha medel för att täcka skatten på kapitalvinsten.

I den s k januariöverenskommelsen mellan S, Mp, C och L ingår att räntebeläggningen av uppskov ska tas bort. Det står dock ingenting om när i tiden detta kommer att ske. 

Utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag

Som innehavare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag är det viktigt att avgöra hur stort gränsbelopp som kan beräknas samt vilken beräkningsmetod som är mest förmånlig. Finns det löneunderlag av viss storlek är det mest fördelaktigt att använda huvudregeln förutsatt att man tagit ut tillräckligt med lön för att uppfylla lönekravet (6 inkomstbasbelopp, 369 000, + 5 % av totala löner eller 590 400 kr). Detta gäller för utdelning under 2018 som ska deklareras nu. I det fall det inte finns något löneunderlag i fåmansföretaget eller dess dotterbolag får gränsbeloppet beräknas enligt schablonregeln, (169 125 kr för 2018). Fåmansföretagsreglerna är utformade på så sätt att utdelning och kapitalvinst beskattas till 20 % inom ramen för gränsbeloppet medan resterande del beskattas i tjänst med upp till 57 %. Det är därför viktigt att använda den beräkningsmetod som genererar högst gränsbelopp.
Behöver du hjälp med beräkning eller upprättande av K10 i ditt fåmansföretag är du välkommen att kontakta våra skattejurister.

Avdrag och skattereduktion

Avdrag för arbetsresor

Avdrag för arbetsresor får göras av den som reser till arbetsplatsen med egen bil om kostnaderna för detta överstiger 11 000 kr för året. Kraven för att få göra avdrag för arbetsresor är i övrigt att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och att en regelmässig tidsvinst om 2 timmar per dag görs. Är dessa villkor uppfyllda beviljas avdrag med 18,5 kr per kilometer.

Sker arbetsresorna istället med förmånsbil beviljas avdrag med 65 öre per kilometer för dieselbilar och 95 öre per kilometer för bilar med andra drivmedel.

Underskott av kapital 100 000 kr

Den som har underskott av kapital har rätt till skattereduktion med 30 % av underskottet om det inte överstiger 100 000 kr. I de fall kapitalunderskottet överstiger 100 000 kr medges skattereduktion med 30 000 kr för de första 100 000 kr av underskottet och med 21 % av den överskjutande delen av underskottet. Dessa bestämmelser utvidgas om investeraravdrag har gjorts. Då sker skattereduktion med 30 % av underskottet upp till avdragsbeloppet.

Investeraravdrag

Den som köper aktier i ett mindre företag i samband med att det bildas eller vid en nyemission har under vissa förutsättningar rätt att göra ett investeraravdrag det år då full betalning erläggs. Avdragets storlek uppgår till hälften av köpeskillingens storlek, dock som mest 650 000 kr per beskattningsår.

Skattereduktion för erlagd fackföreningsavgift

Från och med den 1 juli 2018 medges skattereduktion för medlemsavgift i fackförening. Skattereduktionen uppgår till 25 % av erlagda fackföreningsavgifter om dessa uppgår till minst 400 kr. Det är enbart avgifter betalda under andra halvåret 2018 som kommer att ingå i underlaget för skattereduktion eftersom bestämmelsen trädde i kraft vid halvårsskiftet 2018.

Avkastningsskatt

Den som äger en utländsk kapitalförsäkring ska betala avkastningsskatt. Avkastningsskatten får dock i de flesta fall sättas ned med ett värde som motsvaras av utländsk skatt eller svensk kupongskatt hänförlig till försäkringen.

Pensionsavdrag för den som helt saknar pensionsrätt

Anställda som helt saknar pensionsrätt medges pensionssparavdrag. Avdragets storlek får högst uppgå till det lägsta av 10 prisbasbelopp och 35 % av avdragsgrundande inkomst av anställning eller 35 % av avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Har ni frågor om er inkomstdeklaration eller behöver hjälp med att upprätta deklarationen är ni varmt välkomna att vända er till någon av våra skattespecialister . Om ni anar att ni tidigare år har missat ett avdrag eller tagit upp en inkomst till ett för högt belopp kan vi även hjälpa er att ompröva tidigare års beslut.

Tillbaka till Innehållsförteckningen