Budgetpropositionen för 2020

Den 18 september lämnade Regeringen 2020 års budgetproposition samt förslag till höständringsbudget till Riksdagen.

I budgetpropositionen föreslås bl a följande förändringar som väntas träda i kraft den 1 januari 2020:

 •   Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (den s k värnskatten)
 •   Sänkt skatt för personer över 65 år
 •   Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotavdrag
 •   Sänkt reklamskatt

Regeringen nämner även följande redan aviserade reformer som man vill genomföra inom skatteområdet:

 •   Införande av ett ekonomiskt arbetstagarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt    arbetar i Sverige fr o m den 1 januari 2021
 •   Skatt på finanssektorn fr o m den 1 januari 2022
 •   Förstärkt avdrag för forskning och utveckling fr o m den 1 april 2020
 •   Utökad beskattning av utländska säljare avseende kemikalieskatt (undantaget vid försäljning direkt till svenska    konsumenter har kritiserats och man avser under 2019 att ta fram förslag till förändring)
 •   Förslag till ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter ska tas fram (förslaget bör träda
    i kraft den 1 januari 2021)
 •   Skatt på avfallsförbränning och skatt på plastkassar (fr o m den 1 april respektive den 1 maj 2020)
 •   Taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad höjs från 1 450 000 kr till 3 000 000 kr            (förslag bör träda ikraft den 1 juli 2020)

Regeringen nämner vidare redan aviserade propositioner där förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2020:

 •  Genomförande av regler i EU-direktivet mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida   missmatchningar
 •  Nya anståndsregler vid vissa gränsöverskridande situationer och ändring av reglerna om periodiseringsfonder samt   ersättningsfonder i samband med utflyttning (exit-beskattning)
 •  System för anstånd med betalning av kupongskatt i vissa fall

Skatteförslag i budgeten för 2020

Mazars skattejurister kommenterar:

Flera förändringar kommer att genomföras på skatteområdet. Våra skattejurister bevakar den vidare utvecklingen av förslagen. Kontakta gärna oss om du har några frågor om hur ovanstående förslag och redan aviserade reformer kommer att påverka dig.

Tillbaka till Innehållsförteckningen