Bostadsrätter ansågs vara lagertillgångar

Skatteverket beskattade en man för vinst vid försäljning av tio bostadsrätter i inkomstslaget näringsverksamhet istället för kapital. Mannen har bott i en av bostadsrätterna och den försäljningen ska därför enligt kammarrätten beskattas i inkomstslaget kapital, men övriga bostadsrätter utgör näringsbostadsrätter och lagertillgångar i näringsverksamheten.

X har under åren 2011-2016 sålt tio bostadsrätter. Huvudfrågan i målen är om den vinst som uppkommit i samband med försäljningarna ska beskattas i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget näringsverksamhet. För att kunna fastställa i vilket inkomstslag vinsten som uppkommit vid försäljningarna ska beskattas måste först ställning tas till om de aktuella bostadsrätterna ska ses som privatbostadsrätter eller näringsbostadsrätter. Vinst som uppkommer vid försäljning av privatbostadsrätter ska beskattas i inkomstslaget kapital medan vinst som uppstår vid försäljning av näringsbostadsrätter kan – beroende av vilken typ av tillgång det är fråga om – beskattas antingen i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget näringsverksamhet.

En bostadsrätt som används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till denne för permanent boende eller som fritidsbostad är att betrakta som privatbostad. En bostadsrätt som inte används eller är avsedd att användas för permanent boende är istället att betrakta som en näringsbostadsrätt.

Det avgörande vid bedömningen av om en bostad ska behandlas som en privatbostad är att det av omständigheterna framgår att ägaren eller innehavaren har för avsikt att inom överskådlig tid bosätta sig i bostaden eller använda den för permanent boende alternativt för fritidsändamål. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som får bli avgörande. Det räcker inte med endast ett påstående av ägaren om vilken avsikt denne har i detta avseende. Avsikten måste därutöver framgå på något sätt.

Enligt förvaltningsrättens mening har X inte kommit in med uppgifter eller annan bevisning som styrker att han varit bosatt i någon av bostadsrätterna på så vis att de skulle ha utgjort hans permanentbostäder. Domstolen bedömer därför att de sålda bostadsrätterna ska anses vara näringsbostadsrätter. Då det varit fråga om en hög omsättning av bostadsrätter under en förhållandevis kort period, samtliga försäljningar gått med vinst förutom en i kombination med att flertalet av bostadsrätterna inte har varit bebodda talar enligt förvaltningsrätten för att bostadsrätterna förvärvats för att omsättas och att det har varit fråga om yrkesmässig handel med bostadsrätterna. Bostadsrätterna ska därför betraktas som lagertillgångar och intäkterna ska beskattas i näringsverksamhet.

Med hänsyn till att X har bott i en av bostadsrätterna under ett års tid talar detta för att den varit avsedd för hans permanenta boende. Kammarrätten anser därför att det inte klart framgår av Skatteverkets utredning att X skulle ha lämnat oriktig uppgift när han redovisade denna försäljning i inkomstslaget kapital. Det saknas därför enligt Kammarrätten grund för eftertaxering. Denna försäljning ska därför beskattas i inkomstslaget kapital. Vad gäller övriga sålda lägenheter framgår det av utredningen att X bott i dessa, dock enbart under korta tidsperioder. Enligt Kammarrätten framgår det att X snarast har använt lägenheterna som tillfälliga boenden under en begränsad tid och hans invändningar motbevisar inte Skatteverkets utredning om hans avsikt med innehavet. Bostadsrätterna utgör därför näringsbostadsrätter och lagertillgångar i näringsverksamheten. Kammarrätten instämde därför i förvaltningsrättens bedömning vad gäller övriga bostadsrätter. (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8232-18 m.fl, avgjord 2019-05-23.)

Mazars skattejurister kommenterar:

Rättsfallet från Kammarrätten visar att det kan bli kostsamt att köpa och sälja bostadsrättslägenhet om Skatteverket bedömer att det inte är fråga om en privatbostad utan istället en näringsbostadsrätt. Kontakta gärna våra skattejurister om ni har frågor angående beskattningen av sålda lägenheter.

Tillbaka till Innehållsförteckningen