Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

En omsättningströskel för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster föreslås införas för bestämmande av beskattningsland. Omsättningströskeln föreslås uppgå till 99 680 kronor per år och gäller försäljning till konsumenter i andra EU-länder.

Enligt huvudregeln anses s.k. elektroniska tjänster omsatta i det land där köparen av tjänsten finns. Detta har av EU-kommissionen ansetts betungande för små företag som tillfälligt tillhandahåller elektroniska tjänster till andra medlemsstater än sin etableringsstat, eftersom det antingen innebär att företaget måste registreras i destinationslandet eller använda sig av det s.k. MOSS-systemet. Enligt förslaget ska därför företag vars omsättning av sådana tjänster understiger omsättningströskeln 99 680 kronor per år ges möjlighet att istället välja att beskattas i Sverige och tillämpa svenska mervärdesskatteregler för sin omsättning.

I propositionen föreslås även att faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen ska gälla för en beskattningsbar person som är etablerad här, om denne valt att använda sig av omsättningströskeln. Skälet till detta är att den nuvarande ordningen, vilken innebär att företag som säljer elektroniska tjänster till köpare i andra medlemsstater måste hålla reda på olika faktureringsregler, anses betungande för mindre företag.

Slutligen föreslås att tredjelandsföretag som av något skäl är mervärdesskatteregistrerade i ett EU-land ska kunna använda de särskilda ordningarna för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Reglerna får endast tillämpas av sådana företag som inte har några övriga mervärdesskatterättsliga skyldigheter inom EU.

Enligt förslaget ska det vara frivilligt att tillämpa omsättningströskeln för bestämmande av omsättningsland. Om tröskelvärdet överskrids är dock tjänsterna omsatta utomlands fr.o.m. den transaktion som medför att beloppet överskrids.

Prop. 2017/18:295

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share