Mazars nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev är ute nu!

Ta del av aktuella ämnen, intressanta frågeställningar och de senaste nyheterna inom skatteområdet - information du som företagare har nytta av i din vardag.

Trevlig läsning!

Vill du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och få nyheterna direkt i din inkorg? Skicka ett mail till marknad@mazars.se   

Kundförluster, ackord och avdrag för tidigare års underskott

Nyhetsbrev 1 juni juli 2020
Vi har i en tidigare artikel redogjort för en säljarens möjlighet att få tillbaka momsen vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand. Vid dessa situationer finns det även inkomstskatterättsliga frågor som kan uppstå. Nedan redogör vi kort för vad man bör vara uppmärksam på när det gäller kundförluster, ackord och avdrag för tidigare års underskott.

Läs mer

Beskattning för Öresundspendlare

Nyhetsbrev juni juli 2020 Öresundsbron
Skatteverket har nu lämnat information som många har väntat på avseende beskattning för svenskar som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark, men till följd av Coronapandemin har fått ett ökat antal arbetsdagar i Sverige. Öresundspendlare som uppfyller kraven i det s.k. Öresundsavtalet beskattas normalt i arbetslandet. Till skillnad från ställningstaganden från Skatteverket som innehåller lättnader i fråga om regel-tillämpningen på grund av Corona-pandemin (t.ex. i fråga om moms), utgör det nu publicerade dokumentet en ren information om hur Öresundsavtalet ska tillämpas.

Läs mer

Förmån av taxiresor under en pandemi

Nyhetsbrev juni juli 2020 taxi
Skatteverket anser i ett nyligen publicerat ställningstagande att förmån av fria resor med taxi mellan bostad och arbetsplats ska värderas till en kostnad motsvarande kollektivtrafik, under förutsättning att syftet med resan är att minska risken för smittspridning.

Läs mer

Rätt till avdrag för ingående moms som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

Nyhetsbrev juni juli 2020 el
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fann i dom den 3 december 2019 att en hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, är momspliktiga. Skatterättsnämnden har nu prövat frågan om momsen på inköp och installation av anläggning för el respektive vatten i bostadshus är avdragsgill.

Läs mer

Fackförbunds medieföretag uttagsbeskattas p.g.a. för låg ersättning

Nyhetsbrev juni juli 2020 mediebyrå
Kammarrätten slår i en dom fast inkomstskatterättslig uttagsbeskattning och höjd utgående moms för servicebolag som tillhandahåller tjänster gentemot de ägande fackförbunden.

Läs mer

Förslag på skattesänkningar inför höstens budget

Nyhetsbrev juni juli 2020 postit
Inför förhandlingar om statens budget för 2021 har finansdepartementet tagit fram fyra olika promemorior med förslag till sänkt inkomstskatt. Förslagen ska nu remitteras för att kunna ingå i budgeten för 2021.

Läs mer

Rapporteringstidpunkten för rapporteringspliktiga arrangemang skjuts upp

Moms vid inställda arr
Sveriges implementering av det EU-ledda informationsutbytesdirektivets (DAC) regler för rapportering av skattearrangemang, som ursprungligen skulle implementeras per den 30 juni 2020, skjuts enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet den 23 juni fram och kommer börja gälla från 1 januari 2021. Senareläggningen görs möjlig då Europeiska rådet antagit en ändring med anledning av Covid-19.

Läs mer