Zink i bolags verksamhet utgör lagertillgång

Zink som används i den egna verksamheten har ansetts utgöra lagertillgång, vilket innebär att zinken ska värderas utifrån dess anskaffningsvärde. Någon annan tillförlitlig beräkning av t.ex. ett nettoförsäljningsvärde för zinken har inte ansetts kunna ge en rättvisande bild av bolagets resultat.

Bakgrund

Målen i Kammarrätten i Göteborg gäller ett bolag som i sin verksamhet använder metallen zink vid en varmförzinkningsprocess. Bolaget har stora grytor fyllda med flytande zink som de doppar kunders gods och produkter i. Zink tillförs därmed varan som får en ytbehandling. Grytorna tillförs regelbundet ny zink. Frågan har uppstått om zinken ska hanteras som lagertillgång eller inventarium samt hur zinken ska värderas i bolaget.

Bolaget anser att zinken utgör en nödvändig beståndsdel i produktionen och ska därför ses som inventarium. Bolaget och dess revisorer har värderat zinken i grytorna till ett nettoförsäljningsvärde om ca 70 procent av anskaffningsvärdet. Skatteverkets uppfattning är att avsikten med zinken är att den ska omsättas och därmed beräknas till det uppgivna anskaffningsvärdet på balansdagen.

Lagertillgång eller inventarium

Avgörande för frågan om en tillgång i inkomstskatterättsligt hänseende är att betrakta som en lagertillgång eller inventarium är om tillgången är avsedd för omsättning eller förbrukning eller om tillgången är avsedd för stadigvarande bruk, följer av 17 kap. 3 § och 18 kap. 1 § Inkomstskattelagen.

Av Skatteverkets utredning och de uppgifter som lämnats av bolaget om dess produktion framgår att zink tillförs produkterna under processen och att ny zink måste tillföras grytorna kontinuerligt av det skälet. Produkterna som sänks ner i grytorna måste helt täckas av zink.

Kammarrätten i Göteborg anser att det klart framgår att avsikten med zinken är att den ska användas löpande i bolaget. Det innebär att zinken får anses vara avsedd för omsättning och är därmed att se som en lagertillgång.

Värdering

Nästa fråga för Kammarrätten var hur värdering av zinken skulle ske. Kammarrätten bedömer att värdet av zinken ska beräknas med grund i det av bolaget uppgivna anskaffningsvärdet på balansdagen, eftersom detta värde är lägre än återanskaffningsvärdet. Skatteverket har beräknat värdet till 97 procent av anskaffningsvärdet och därmed tagit med inkurans om tre procent. Det finns enligt Kammarrätten inget skäl till att beräkna värdet på något annat sätt.

Bolaget påförs skattetillägg då bolaget genom att ta upp zinken till ett för lågt värde har lämnat en oriktig uppgift.

Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars

 

skatt-kommentar png

Domarna är intressanta då de rör ”det kopplade området” där den skattemässiga hanteringen ska följa god redovisningssed.  Gränsdragningen mellan anläggningstillgång och lagertillgång är inte alltid helt självklart. Skatteverket och domstolarna menar att bolaget inte har följt god redovisningssed i bokslut och deklaration och har därför höjt upp bolagets skattepliktiga resultat och har påfört skattetillägg.

Anders Fridlund, skattejurist Mazars

Kammarrätten i Göteborg, 2020-12-10, mål nr 3647-20, 3648-20

Kontakta oss