Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning vid indirekt aktieägande

Ett indirekt innehav av aktier i ett svenskt aktiebolag vars enda verksamhet sedan flera år har varit att vara part i en rättsprocess har inte ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige. Inte heller att den tidigare permanentbostaden givits i gåva till ett av barnen har förändrat bedömningen då den utflyttade personen saknar tillgång till bostaden.

Ärendet gäller en svensk medborgare och dennes fru som i december 2019 flyttade till Portugal där de har bosatt sig. De har kvar tre vuxna barn i Sverige. I november 2019 överlät makarna sin dåvarande permanentbostad till ena barnet. Permanentbostaden hade tidigare delats upp i två separata lägenheter som nu hyrs ut av barnet. Samtidigt överlät mannen en annan fastighet som han hade ärvt av sin far 2008 till de tre barnen. Fastigheten utgör en lantbruksfastighet och är i mycket dåligt skick och saknar såväl el som telefon. Fastigheten har stått tom sedan 1990-talet då mannens far flyttade därifrån. 

Mannen är enda ägaren till ett cypriotiskt bolag, som i sin tur äger samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag, bolag A. Bolag A äger i sin tur 33,33 procent av aktierna i ett annat aktiebolag, bolag B. Bolag B innehar i sin tur 12,87 procent av aktierna i ett annat aktiebolag, bolag C, som bildades en gång i tiden för att bedriva enskilda projekt och där det pågår en rättstvist med en av entreprenörerna.  

Även det helägda bolaget A har en process som ligger i hovrätten. Det sker ingen annan verksamhet i bolag A än att vara part i processen. 

Makarna avser att vistas i Sverige under maximalt 2,5 sommarmånader per år. De kommer även besöka Sverige vid speciella tillfällen som högtidsdagar och liknande. Dessa vistelser kommer inte att överstiga sammanlagt fyra veckor per år. 

Mannen överväger nu att ta utdelning från det cypriotiska bolaget och önskade därför besked från Skatterättsnämnden huruvida han skulle betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Skatteverket uppfattning var att det helägda svenska aktiebolaget bedriver näringsverksamhet oavsett vad bolagets verksamhet består i. Eftersom mannen indirekt äger samtliga andelar i det helägda svenska aktiebolaget har han ett väsentligt inflytande i bolaget. Skatteverket menar att det inte går att jämställa hans ägande med en ren kapitalplacering. Ytterligare menar Skatteverket att mannen har tillgång till en åretruntbostad i Sverige samt tillgång till åtminstone del av sin tidigare permanentbostad. Sammantaget skulle detta innebära att mannen har väsentlig anknytning till Sverige och därmed anses vara obegränsat skattskyldig. 

Skatterättsnämnden konstaterar att av praxis framgår det att vistelser i Sverige under tre sammanhängande sommarmånader samt kortare besök om sammanlagt 30 dagar per år inte anses stadigvarande. Mannen kan därmed inte ses som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av den planerade vistelsetiden i Sverige. 

Nästa steg för Skatterättsnämnden var att avgöra om mannen kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. 

Den tidigare permanentbostaden som numera ägs av ett av barnen anses inte stå till makarnas förfogande och kan därmed inte utgöra en anknytningsfaktor enligt Skatterättsnämndens mening. 

Vad det gäller frågan om mannens indirekta ägande i svenska aktiebolag anför Skatterättsnämnden följande bedömning. Ur förarbetena framgår att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger. I praxis har detta påvisats genom att aktieinnehav i ett svenskt aktiebolag som endast förvaltar värdepapper inte ansetts medföra väsentlig anknytning. Vidare konstaterar Skatterättsnämnden att i praxis har inte heller en fysiskt persons innehav av hyresfastighet som förvaltas av externt företag inneburit väsentlig anknytning. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan inte aktieinnehav i svenska aktiebolag vars enda verksamhet sedan flera år består i att vara part i en rättsprocess ge väsentlig anknytning. 

Skatterättsnämndens samlade bedömning av samtliga omständigheter i fallet är att mannen inte kan anses ha väsentlig anknytning och eftersom mannen varken är bosatt eller stadigvarande vistas i landet är han inte obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Skatterättsnämndens förhandsbesked har inte överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Artikel av: Henrik Rosenkvist, skattejurist på Mazars i Helsingborg.

skatt kommentar

Det är välkommet med ytterligare ett förtydligande gällande begreppen ”stadigvarande vistelse” och ”väsentlig anknytning” från Skatterättsnämnden. När det gäller överlåtelse av tidigare permanentbostad till barn ska inte några generella slutsatser dras av förhandsbeskedet. Omständigheterna i det enskilda fallet är av stor betydelse vid bedömningen. I förevarande fall hade den tidigare permanentbostaden, som överlåtits till ett av barnen, hyrts ut i sin helhet vilket innebar att den inte stått till föräldrarnas förfogande. Det bör ha varit en avgörande faktor vid bedömningen av sökandens beskattningssituation i Sverige. 

Har du frågor om domen så är du välkommen att kontakta oss. 

Anders Fridlund, skattejurist på Mazars i Helsingborg.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 16 december 2020 diarienummer 57-20/D 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev jan/feb 2021.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?