Nytt momsavgörande om parkeringsböter påverkar omsättningsbegreppet

EU-domstolen har den 20 januari 2022 genom förhandsavgörande i målet C-90/20 Apcoa Parking Danmark A/S slagit fast att kontrollavgifter, vilka tas ut av ett parkeringsföretag vid överträdelse av de allmänna villkoren för parkering, ska omfattas av moms. Avgörandet innebär en förändrad syn på kontrollavgifter då de i Sverige har ansetts vara momsfria. Domen bedöms kunna få betydelse för tolkningen av vad som utgör tillhandahållande av tjänster mot ersättning framöver.

För att en säljare ska bli skattskyldig för moms krävs bland annat att denne tillhandahåller köparen en specifik vara eller tjänst mot ersättning. Att tillhandahålla något mot ersättning innebär att det ska finnas ett ömsesidigt rättsförhållande mellan köpare och säljare och ett utbyte av prestationer där den ersättning som säljaren tar emot av köparen motsvarar värdet av den tillhandahållna tjänsten.

I svensk rättstillämpning har kontrollavgifter i parkeringsverksamhet inte ansetts som ersättning för en tjänst och har därför bedömts vara momsfria. I Danmark har däremot kontrollavgifter betraktats som ersättning för tillhandahållande av parkering och således momspliktiga.

Målet i fråga gällde ett parkeringsbolag i Danmark (Apcoa Parking Danmark A/S) som på ett markområde hyrde ut parkeringsplatser. Vid infarten till varje parkeringsområde hade parkeringsbolaget placerat skyltar av vilka det framgick att området drivs i enlighet med civilrättsliga regler (vilka tillåter att kontrollavgift får utfärdas för parkering i strid med gällande föreskrifter på privat område förutsatt att detta klart anges på plats). Användarna av aktuella parkeringsplatser informerades tydligt om att överträdelse av gällande regler kan resultera i en kontrollavgift om motsvarande 70 EUR per dygn.

Parkeringsbolaget ansåg att kontrollavgifterna inte skulle omfattas av moms och begärde återbetalning hos SKAT (den danska skattemyndigheten) av tidigare redovisade momsbelopp. Parkeringsbolaget motiverade ansökan med att det inte fanns något ekonomiskt samband mellan kontrollavgifterna och parkeringstjänsterna samt att kontrollavgifterna utgjorde civilrättsliga straffavgifter.

SKAT avslog parkeringsbolagets begäran och efter att frågan prövats i samtliga instanser så begärde Højesteret (Högsta domstolen) förhandsavgörande i EU-domstolen.  

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att parkeringsbolagets tillhandahållande av parkeringstjänster till bilister innebar att det existerade ett rättsförhållande mellan säljare och köpare. De skyltar som informerade om de allmänna villkoren visade att det fanns rättigheter och skyldigheter för båda parter, där parkeringsbolaget tillhandahåller en parkeringsplats till bilisterna i utbyte mot en parkeringsavgift och i förekommande fall en kontrollavgift. Kravet på ett ömsesidigt rättsförhållande och utbyte av prestationer ansågs därför vara uppfyllt.

EU-domstolen konstaterade sedan att kontrollavgifterna hade ett samband med tillhandahållandet av parkering oberoende av beloppets storlek. Genom att bilisten kört in och parkerat sitt fordon inom området får denne anses ha accepterat villkoren, d.v.s. skyldigheten att betala antingen parkeringsavgift och följa parkeringsvillkoren eller att bryta mot dem och erlägga en kontrollavgift. Kontrollavgifterna kunde inte utkrävas utan att ett tillhandahållande av parkering först skett och bilisterna var fria att stå kvar på parkeringen i utbyte mot att en kontrollavgift utgick dagligen. Syftet med kontrollavgifterna ansågs vidare vara att täcka delar av Apcoas kostnader för att tillhandahålla tjänsterna samt säkerställa att Apcoa erhåller en avtalsenlig ersättning för tillhandahållandena. EU-domstolen uttalade slutligen att det saknade relevans att kontrollavgifterna utgjorde straffavgifter enligt dansk rätt.

Eftersom samtliga krav för ett momspliktigt tillhandahållande mot ersättning var uppfyllda ansågs kontrollavgifterna omfattas av moms.

Kristoffer Forsberg, skattejurist Mazars

skatt-kommentar png

Domen är synnerligen intressant då den berör en av grundstenarna inom momsbeskattningen, närmare bestämt kravet på direkt och omedelbart samband mellan prestation och motprestation. Gränsdragningen är ofta komplicerad. Även om det finns mycket rättspraxis att tillgå på området är det svårt i förväg att några dra säkra slutsatser om hur förhållandena ska bedömas i ett enskilt fall.

Likartade förhållanden har tidigare prövats i domstol när det gäller ersättning för sent återlämnade hyrfilmer. I de fallen har hyresvillkorens utformning uppenbarligen tillmätts stor betydelse (jfr Kammarrättens i Stockholm dom 2001-02-01 i mål 3982-3984-1999 samt Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat 2003-06-18). När ersättningen inte kunnat ses som betalning för en ny dygnshyra har konsekvensen blivit att den klassificerats som en ensidigt uttagen avgift av sanktionskaraktär, d.v.s. en icke-omsättning som faller utanför momssystemets tillämpningsområde.

EU-domstolen konstaterar nu i den aktuella domen att den som betalat kontrollavgiften under dessa förutsättningar har accepterat parkeringsvillkoren och åtnjutit en möjlighet att få parkera sitt fordon. Det finns därmed ett samband mellan betalningen och tillhandahållandet av den skattepliktiga parkeringstjänsten, vilket innebär att man inte kan se det som en ensidig prestation när betalningen erläggs i form av en kontrollavgift.

Utgången i målet innebär enligt vår bedömning en förändring av gällande rätt med direkta konsekvenser för parkeringsföretag som får in kontrollavgifter i sin verksamhet. I många fall kommer dock den ökade momsplikten inte att ge upphov till några fördelar i form av ökad momsavdragsrätt, eftersom uppburna (tidigare momsfria) kontrollavgifter enligt etablerad rättspraxis normalt inte begränsar avdragsrätten inom ramen för en i övrigt momspliktig parkeringsverksamhet.

Skatteverket har gått ut med att man arbetar med att analysera EU-domstolens avgörande med hänsyn till tidigare praxis på området. Vår tolkning är att den bakomliggande rättsfrågan i målet avser omsättningsbegreppet som sådant, och att domen därmed kan förväntas få betydelse för betydligt fler verksamhetsutövare än enbart parkeringsföretagen. Motsvarande rättsliga resonemang bör rimligen kunna föras även då när det gäller andra avgifter vid bristande uppfyllande av avtalsvillkor. Det kan emellertid diskuteras på vilket sätt och hur tydligt villkoren för uttagande av kontrollavgifter och liknande sanktioner ska kommuniceras i förväg för att köparen ska kunna anses ha godtagit dem som ett ”alternativt pris” för den aktuella tjänsten. Här menar vi att det fortfarande finns frågetecken att räta ut.

I sammanhanget kan också nämnas Skatteverkets ställningstagande 2021-01-27, dnr 8-727952, ”Pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut” som innebär att ersättningar som utgår till följd av att ett avtal sägs upp i förtid ska hanteras betraktas som tillkommande vederlag för tjänsten och inte, vilket varit den allmänna uppfattningen, som en ensidig betalning av skadeståndskaraktär.

Den senaste tidens många – och ibland plötsliga – förändringar gällande skattskyldigheten för moms ställer höga krav på verksamhetsutövare att hänga med i utvecklingen och löpande analysera innebörden av sina olika rättshandlingar från ett momsperspektiv. Om du har frågor om hur detta påverkar din eller dina kunders verksamhet är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Johan Östholm, skattejurist Mazars

Länk till avgörandet: EU-domstolens dom i mål C‑90/20 Apcoa Parking Danmark A/S

 

Vill du veta mer?