Förhandsbesked om moms-pliktig uthyrning av asylboende

Skatterättsnämnden (SRN) har ansett att uthyrning av asylboende till Migrationsverket, trots en avtalsperiod på sex månader, har karaktär av momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade att bolagets tillhandahållande av logi och kost utgjorde två separata tillhandahållanden och återförvisade målet till Skatterättsnämnden (SRN) för ny bedömning. SRN har nu prövat ansökan på nytt och tagit ställning till om tillhandahållandet av respektive tjänst är skattepliktig. 

Bolaget tillhandahåller tillfälligt boende för asylsökande till Migrationsverket. Därtill tillhandahåller bolaget kost och olika aktiviteter för boende samt diverse tjänster såsom underhåll och städning. Anläggningen bemannas dagtid med minst två personer, en platsansvarig samt städ- och kökspersonal. Hyrestiden uppgår till sex månader och övergår därefter till löpande. 

Av EU-domstolens praxis framgår att hyrestiden är en betydelsefull omständighet vid avgörande av transaktionens kännetecken, men även övriga omständigheter ska beaktas (Temco Europe, C-284/03, p. 20–27). Den begränsning av momsfri upplåtelse av fastighet som gäller för rumsuthyrning i hotellbranschen eller branscher med liknande funktion ska inte tolkas strikt. Begreppet ”branscher med liknande funktion” bör därvid ges en vid tolkning. Syftet med en sådan tolkning är att även upplåtelser som potentiellt konkurrerar med momspliktig hotellrörelse beskattas (Elisabeth Blasi, C-346/95, p. 19 och 20). 

SRN menar att även om hyrestiden enligt avtalet är sex månader och därefter löpande, så kännetecknas upplåtelsen inte av den passivitet som vanligtvis präglar en momsfri uthyrning av fastighet. Nämnden anser att bolagets tillhandahållande närmast har karaktär av rumsuthyrning och därmed omfattas av momsplikt. Till grund för denna bedömning anger nämnden att bolaget har personal på plats dagtid och personal tillgänglig under övrig tid. Vidare ansvarar bolaget bland annat för att åtgärda fel och brister i anläggningen samt skötsel av fastigheten. Nämnden påpekar dessutom att även om en garantiersättning utgår för hälften av platserna på boendet, beräknas ersättningen i huvudsak utifrån antal personer och antal dygn som dessa bor på asylboendet. 

Två ledamöter är skiljaktiga och anser att upplåtelsen inte kan anses jämförlig med rumsuthyrning i hotellrörelse och därför utgör en momsfri upplåtelse av fastighet. Dessa ledamöter lägger vikten vid att upplåtelsen till Migrationsverket avser en längre tid och att Migrationsverket bestämmer vem som ska bo på anläggningen och under vilken tid. 

Artikel av: Louise Tensetti, skattejurist Mazars Malmö.

skatt kommentar

SRN:s förhandsbesked är förvånande. 

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande (2015-12-18) uttalat att om det redan vid avtalets ingående är bestämt att uthyrningen syftar till att avse längre tid än fyra månader ska bedömningen av uthyrningstidens längd inte begränsas till den tid som anges i det initiala avtalet, utan den faktiska hyrestiden. Uthyrning på längre avtal än fyra månader ska därför ses som momsfri fastighetsupplåtelse (med viss möjlighet till nyttjande av en tröghetsregel). 

Denna uppfattning kom att påverka många fastighetsägare som upplät sina fastigheter till Migrationsverket, där upplåtelsen till Migrationsverket efter Skatteverkets ställningstagande kom att hanteras utan moms från 2016, med jämkningseffekter och ej avdrag för ingående moms som följd. 

Kammarrätten i Göteborg har därefter i en dom funnit att uthyrning av asylboende till Migrationsverket var momsfritt (KRNG 2018-03-26, mål nr 4593-17). Enligt bolagets ramavtal med Migrationsverket hade avropsavtalen i det fallet en avtalstid på minst sex månader. Enligt Kammarrätten saknades därmed skäl för att bedöma att bolagets upplåtelse av boende utgjorde rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Uthyrningen av boende var därför undantagen från moms.  

Det nu aktuella förhandsbeskedet från SRN om upplåtelse av asylboende har överklagats till HFD av Skatteverket och det är därför möjligt att förhandsbeskedet kommer att ändras. 

SRN:s uppfattning i fråga om vad som är passiv fastighetsupplåtelse är även värd att anmärka på. I detta fall fann nämnden att de kringtjänster som bolaget tillhandahöll de boende medförde att det var en momspliktig rumsuthyrning då det inte vara fråga om en passiv fastighetsupplåtelse. 

Detta kan jämföras med ett annat nyligen meddelat förhandsbesked rörande s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser (2019-11-12, dnr 16-19-I) där SRN fann att ett medlemskap som gav medlemmen tillgång till bolagets kontor dygnet runt med väldigt många inkluderade tjänster var en passiv momsfri upplåtelse av fastighet. Förutom tillgång till en arbetsplats ingick i 2019 års förhandsbesked även andra faciliteter såsom reception, catering, mailbox, loungemiljö, kopiering, internet/wifi och samt en aktiv affärsgemenskap m.m.

Gränsdragningen kan knappast sägas ha blivit enklare efter detta förhandsbesked, och vi hoppas därför att HFD ska komma med klara besked om vad som egentligen gäller.

Klara Horndahl, skattejurist och momsexpert Mazars Göteborg.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2020-01-29, Dnr 26-19/I

https://skatterattsnamnden.se/publiceradeforhandsbesked/2020/upplatelseavasylboende.5.4ffd060816e401d406a5a7.html

Se även:

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2019/29595/

 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Mars/April 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?