Ja till gemensamt budgetförslag från M, SD och KD – delvis ändrade skatteförslag

Den 25 november röstade riksdagen för det gemensamma budgetförslag som lämnats av M, SD och KD. Statsbudgeten utgår från regeringens budgetproposition, med vissa justeringar.

Sammanfattningsvis röstade Riksdagen för följande lagändringar som börjar gälla från och med 1 januari 2022:

-   Grundavdraget höjs för personer över 65 år.

  • Sänkt skatt för pensionärer (ca 1 800 kr lägre skatt per år vid en pension på 13 000 kr i månaden).​

-   Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.

  • Sänkt skatt för de som jobbar (ca 1 800 kr lägre skatt per år vid heltidsarbete).

-   Avdragsrätten för gåvor utökas.

  • Beloppsgränserna för gåvoskatteavdrag höjs. Skattereduktion medges med 25 procent för gåvor där maxbeloppet är 12 000 kr (jfr. idag 6 000 kr) vilket innebär att skattereduktionen som mest kan uppgå till 3 000 kr (jfr. idag 1 500 kr).

-   Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.

  • Skattefri ersättning för merkostnader upp till ett visst schablonbelopp ska kunna betalas vid vissa tillfälliga anställningar.

-   Reklamskatten avskaffas.

-   Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.

  •  Reglerna ska gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 (mot dagens 50) och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor (mot dagens 80 miljoner kronor). Vidare föreslås även att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget.

-   Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.

-   En cykelförmån införs.

  • En förmån av cykel bör inte tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högt 3 000 kr per beskattningsår.

Därtill riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att återkomma med ett förslag på sänkt skatt på bensin och diesel med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Förslagen om förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster och skattefri uthyrning av personliga tillgångar avslogs.

​Louise Tensetti, Skattejurist Mazars

 

skatt-kommentar png

Det parlamentariska läget i riksdagen bjuder onekligen på en del överraskningar. Som fram­går ovan har dock regeringens budgetförslag i allt väsentligt beslutats av riksdagen, med undantag för vissa för det politiska spelet viktiga profilfrågor. För oss som arbetat med skattefrågor under en längre tid noteras särskilt att reklamskatten äntligen avskaffats. Äntligen, här i betydelsen att det gått nästa tjugo år sedan riksdagen 2002 meddelade regeringen att reklamenskatten bör avskaffas och att frågan bör prioriteras vid den kommande budgetberedningen.

 Vid frågor om hur skatteförslagen påverkar er så är ni välkomna att kontakta oss på Mazars.

 Per Kristerson, Skattejurist Mazars

Vill du veta mer?