HFD slår fast att utländska utbetalningar kan beaktas vid expertskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 25 november 2021, mål nr 1763–20, bedömt att lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas till en utländsk arbetstagare av någon annan än den svenska arbetsgivaren kan beaktas vid prövning om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) finns möjlighet för utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller månadslön upp till viss nivå att få skattelättnader på sina svenska löneinkomster. Skattelättnad baserad på månadslön upp till en viss nivå ges om arbetstagarens månatliga bruttoersättning för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp. Om beloppsgränsen är uppnådd innebär skattelättnaden att endast 75 procent av inkomsterna tas upp till beskattning.

I HFD 1763–20 var en arbetstagare anställd i ett tyskt bolag och kom till Sverige för att arbeta för ett svenskt bolag som ingick i samma koncern. Under tiden för sitt arbete i Sverige var den anställde arbetsbefriad från sina arbetsuppgifter i det tyska bolaget och fick ut ersättning från både det svenska och tyska bolaget. Den del av ersättningen som betalades ut av det tyska bolaget ingick i det svenska bolagets lönekostnader. Frågan i målet var om ersättningen från det tyska bolaget kunde beaktas vid prövning om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

I första instans avslog Forskarskatterättsnämnden ansökan. Nämnden fann vid prövningen att ersättning som betalas ut av någon annan än den uppgivne arbetsgivaren endast kan beaktas i det fall det klart framgår att vederbörande endast verkställer utbetalningen (betalningsförmedling). Enligt nämnden uppfyllde den del av ersättningen som betalas av det tyska bolaget inte den nämnda förutsättningen och kunde därmed inte beaktas vid prövning av beloppsgränsen för expertskatt.

Fallet överklagades till Förvaltningsrätten som ansåg att arbetstagaren uppfyllde kraven för expertskatt, emedan Kammarrätten fastställde Forskarskatterättsnämndens beslut innan fallet sedan överklagades till HFD.

Enligt HFD tyder varken lagtext eller förarbeten på att det sätt ersättningen betalas ut har någon betydelse vid bedömningen om ersättningen ska omfattas av expertskatt. Lagtexten anger dock att för att en ersättning ska omfattas av expertskatt ska det avse arbete i Sverige. Avgörande enligt HFD måste vara att ersättningen utgör en kostnad i den svenska arbetsgivarens verksamhet.

Av underlaget för ansökan fann HFD att ingen annan slutsats kunde dras än att ersättningen i sin helhet avsåg arbete som utförts i Sverige och för det svenska bolagets räkning. Vid bedömningen av om beloppsgränsen för expertskatt skulle anses uppnådd skulle därför även den del av ersättning som betalats av det tyska bolaget räknas med.

Hannah Zetterman, skattejurist Mazars

skatt-kommentar png

Avgörandet från HFD bidrar till en ökad förutsägbarhet för bolag och individer som önskar att ansöka om expertskatt. Med all sannolikhet medför detta även en ökad möjlighet att attrahera kvalificerade arbetskraft till Sverige. Viktigt är att fortsatt kunna påvisa att lönekostnaden för den anställde slutligen utgör en kostnad i den svenska arbetsgivarens verksamhet.

Per Katz, skattejurist Mazars

HFD dom mål nr 1763-20

Vill du veta mer?