Förslag till nytt regelverk för källskatt på utdelningar till utländska personer – är vi ett steg närmare nya regler?

Den 7 juni meddelade Finansdepartementet att den tidigare publicerade promemorian ”Ny lag om källskatt på utdelning” har skickats ut på en remissrunda. Det är totalt 36 remissinstanser som ska lämna sina åsikter avseende hur nya regler avseende källskatt på utdelning till utländska personer kan komma att se ut. Sista dagen för remissinstanserna att inkomma med sina svar är den 7 oktober 2022.

Vad innebär förslaget? I korthet innebär förslaget att nuvarande regler om utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige görs om genom att kupongskattelagen upphävs och ersätts av en ny lag om källskatt på utdelning. Enligt förslaget ska källskatt tas ut med 30 % på utdelning från svenskt aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, svensk värdepappersfond, svensk specialfond och svensk ideell förening. 

Nedan redogör vi kortfattat för några av delarna i förslaget till de nya reglerna: 

 • Vem är skyldig att betala källskatt på utdelningar? Enligt förslaget ska det vara den person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället. 
 • Enligt förslaget bör det införas ett krav på att lämna uppgifter på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Syftet med den delen av förslaget är p.g.a. att dagens upplägg med uppgifter på gruppnivå, s.k. poolad data, innebär en risk för att systemet utsätts för fel, fusk och bedrägerier i en omfattning som är svår att kartlägga och på ett sätt som inte är förenligt med strävandet efter en rättssäker och hållbar hantering av källskatt på utdelning. 
 • Eftersom kravet på att lämna uppgifter på individnivå kommer innebära en hel del utmaningar i praktiken förslås det att införa ett system med s.k. godkända mellanhänder. En sådan aktör ska godkännas av Skatteverket. För att få agera som en godkänd mellanhand måste den sökande uppfylla följande villkor: 
   
  1) är en sådan juridisk person som får godkännas som mellanhand, 
  2) har gett in ett åtagande att göra skatteavdrag, att lämna skattedeklaration och att lämna kontrolluppgifter, och 
  3) med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att godkännas. 
 • Vem är skyldig att göra avdrag för källskatt på utdelning? Det föreslås som huvudregel att utdelande bolag, utdelande ideell förening eller godkänd mellanhand som betalar ut skattepliktig utdelning ska göra skatteavdrag för källskatt. Avdraget för källskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration senast fyra månader efter utdelningstillfället. 
 • De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024. 
skatt kommentar

I förslaget framgår det att En viktig målsättning med revideringen av den aktuella lagstiftningen är att säkerställa att reglerna om skattskyldighet inte ska kunna kringgås. Det är dock också viktigt att regler utformas på ett sätt som är tydligt, rättssäkert och som är praktiskt möjligt att tillämpa.”  Vi får helt enkelt vänta och se om remissinstanserna instämmer i den bedömningen eller om förslaget kommer att skickas tillbaka till ritbordet.   

Vi kommer att fortsätt att följa ärendet och rapporterar om senaste nytt här på bloggen. Mer detaljer kring promemorian hittar du på regeringens hemsida

Har du frågor om det vi skrivit så är du välkommen att kontakta oss på Mazars. 

Peter Klintsjö
Partner, Skattejurist, Stockholm 

Maria Wettersten 
Skattejurist, Göteborg

Vill du veta mer?