FASTER – ett steg på vägen mot en harmoniserad källskattehantering

Den 19 juni presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt s.k. FASTER (Faster and Safer Tax Excess Relief). I förslaget presenteras åtgärder för att underlätta källskattehanteringen för investerare, finansiella mellanhänder och skattemyndigheter i medlemsländerna. Direktivet föreslås vara implementerat 1 januari 2027.

Avkastningar från gränsöverskridande kapitalinvesteringar beskattas idag, i de allra flesta fall, med dels en källskatt i landet där det utdelande bolaget hör hemma (källstaten), dels i det land där investeraren hör hemma (hemviststaten).

För att undanröja dubbelbeskattning för investerare med gränsöverskridande innehav har de flesta dubbelbeskattningsavtal en delad beskattningsrätt mellan källstaten och hemviststaten, vilket ofta innebär att investeraren har rätt till en lägre skattesats på eller undantag från källskatten.  Nedsättningen sker antingen genom direktnedsättning eller genom återbetalning av källskatten.

Förfarandet med nedsättning är dock i många fall en relativt långdragen process som ofta kräver hemvistintyg avseende varje enskilt land i vilket man har investeringar. Därutöver varierar förfarandet mellan medlemsländerna.

FASTER är, som inledningsvis nämnt, ett förslag till direktiv som syftar till att göra återbetalningsprocessen både snabbare och säkrare genom att harmonisera hanteringen av källskatt för EU:s medlemsstater.  Kommissionen har därför i förslaget kommit fram till ett antal åtgärder för att förenkla förfarandet samt göra det mindre känsligt för bedrägerier och skatteflykt.

Åtgärderna som föreslås är att det ska införas ett EU-gemensamt digitalt intyg om skatterättslig hemvist, en standardiserad rapportering inom EU samt två fast-track förfaranden som komplement för de redan existerande återbetalningsförfarandena.  

Digitalt hemvistintyg

Det EU-gemensamma digitala intyget skulle innebära att investerare endast skulle behöva ett intyg om skatterättslig hemvist som kan användas mot flera länder för att kunna erhålla skattelättnader. Kommissionen menar att detta skulle vara ett steg mot att förenkla och effektivisera källskatteförfaranden. 

Standardiserad rapportering

Den standardiserade rapporteringen skulle innebära ett krav för finansiella mellanhänder att registrera sig i ett nationellt register om de vill kunna agera ombud för skatteinnehållande och tillämpa direktnedsättning av källskatt. Förslaget är att det ska vara en skyldighet för större finansiella institut att registrera sig, men en möjlighet för mindre finansiella institut och finansiella institut etablerade i tredje land att registrera sig. En finansiell mellanhand som är registrerad i ett nationellt register är skyldig att lämna information för att öka transparensen och hjälpa skattemyndigheterna att identifiera missbruk. Ansvaret för lämnad information ligger på den finansiella mellanhand som ligger närmast investeraren i kedjan, även för de fall som den finansiella mellanhanden har delegerat informationslämnandet till annan. 

Fast-track förfaranden

De två fast-track förfaranden som föreslås är dels direktnedsättning, dels ett system för återbetalning inom en viss angiven tidsram. Direktnedsättning tillämpas redan idag av vissa medlemsstater, däribland Sverige, och innebär att korrekt källskatt innehålls redan vid utbetalning. Systemet för skyndsam återbetalning skulle innebära att full källskatt innehålls vid utbetalning, men att skatt som överstiger den korrekta skattesatsen återbetalas inom en maxtid på 25 dagar efter att en registrerad finansiell mellanhand har begärt det. En sådan begäran ska inkomma maximalt 25 dagar från utdelningstillfället.  Det är möjligt för medlemsländerna att välja att tillämpa ett eller båda alternativen.

Sveriges regering har i en faktapromemoria kommenterat förslaget och har på ett övergripande plan ställt sig positiva till förslaget.

Mazars-skattejurister-kommenterar-NY-2.0-230509.png

Eftersom återbetalningar av källskatter idag kan bli en utdragen och kostsam process, välkomnas kommissionens arbete att underlätta dessa förfaranden och harmonisera medlemsstaternas hantering. FASTER är en viktig del i detta arbete.  En snabbare och säkrare hantering av överskjutande källskatt torde också innebära ett främjande av gränsöverskridande investeringar. Om du har frågor avseende EU-kommissionens förslag, källskatter eller undanröjande av dubbelbeskattning är du välkommen att höra av dig till någon av våra skattejurister, så hjälper vi dig!

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev november 2023

Vill du veta mer?