Ej väsentlig anknytning pga dyr fritidsbostad

En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit.

A är svensk medborgare och sedan 2016 bosatt i Portugal tillsammans med sin maka. Han har en vuxen dotter som är bosatt i Sverige. Makarna har i övrigt inga anknytningsfaktorer till Sverige.

A avser att under 2019 förvärva en fritidsfastighet (i Sverige). På fastigheten kommer det att finnas ett bostadshus och ett garage. Bostadshuset kommer att ha en bostadsyta på omkring 200 kvm. Det kommer att vara vinterbonat och av mycket hög standard med sjötomt. Marknadsvärdet på fastigheten kommer att vara ca 20 miljoner kronor. 

A vill veta om förvärvet av fritidsfastigheten kommer att medföra att han får väsentlig anknytning till Sverige (fråga 1). Om svaret blir jakande undrar han om ett förvärv av ett mindre hus av lägre standard förändrar svaret (fråga 2). Parternas samstämmiga uppfattning är att förvärvet av en fritidsfastighet av aktuellt slag inte medför att A får väsentlig anknytning till Sverige.

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen [1999:1229]).

Skatterättsnämnden uttalade att enbart innehav av en bostad som fyller funktion som fritidsbostad i regel inte ger väsentlig anknytning hit. Att fritidsbostadens standard inte är av avgörande vikt framgår bl a av RÅ 1992 not. 367. I detta avgörande var det fråga om en sommarstuga på Ingarö i Värmdö kommun. Sommarstugan bestod av en större byggnad om 160 kvm och två mindre byggnader om drygt 40 kvm vardera. Marknadsvärdet 1992 bedömdes som osäkert men ansågs ligga i intervallet 7–10 miljoner kronor.

Enligt Skatterättsnämndens mening medför således inte den omständigheten att A förvärvar en fritidsbostad av det slag som beskrivs i ansökan att han får väsentlig anknytning till Sverige. Fråga 2 förfaller därmed.

Artikel av: Ulrika Bergstrand, skattejurist Mazars Malmö.

skatt kommentar

"Den som tidigare varit bosatt i Sverige och har väsentlig anknytning hit är obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att man är skattskyldig för samtliga inkomster i Sverige.

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska en prövning göras av samtliga föreliggande omständigheter. Anknytningsfaktorer som beaktas är bl a om personen är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller om han har en fastighet här och liknande förhållanden.

Enligt praxis har enbart innehav av en fritidshusfastighet i Sverige inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. Dock kan bedömningen bli den motsatta om fritidshuset direkt före utflyttning använts som permanentbostad.
Kontakta gärna våra skattejurister om ni har frågor runt väsentlig anknytning och/eller utflyttning."

Ulrika Bergstrand, skattejurist Mazars Malmö.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 16-19/D

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?