Beskattning för Öresundspendlare

Skatteverket har nu lämnat information som många har väntat på avseende beskattning för svenskar som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark, men till följd av Coronapandemin har fått ett ökat antal arbetsdagar i Sverige. Öresundspendlare som uppfyller kraven i det s.k. Öresundsavtalet beskattas normalt i arbetslandet. Till skillnad från ställningstaganden från Skatteverket som innehåller lättnader i fråga om regel-tillämpningen på grund av Corona-pandemin (t.ex. i fråga om moms), utgör det nu publicerade dokumentet en ren information om hur Öresundsavtalet ska tillämpas.

För de som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark finns ett särskilt avtal, Öresundsavtalet, som reglerar beskattningsrätten mellan länderna. Öresundsavtalet utgör ett undantag från huvudregeln i dubbelbeskattningsavtalet om att arbetslandet bara har rätt att beskatta ersättning för arbete som rent fysiskt utförs i landet. För att kunna tillämpa avtalet krävs att arbetet i det normala arbetslandet utgör minst halva arbetstiden sett under varje tremånadersperiod. Om förutsättningarna är uppfyllda beskattas hela lönen i arbetslandet, oavsett om man utför visst arbete i hemmet eller är på tjänsteresa i hemlandet eller i ett tredje land. Öresundsavtalet är intaget som en bilaga (Bilaga 4) till den svenska lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Särskilda regler finns också i den s.k. SINK-lagen (5 § s.t 3). 

På grund av Coronapandemin har många arbetstagare tvingats till hemarbete. Om antalet arbetsdagar i bostaden i Sverige är omfattande kan det leda till att förutsättningarna till att tillämpa Öresundsavtalet inte längre är uppfyllda och att en del av lönen därför ska beskattas i Sverige i stället för i Danmark. Antalet arbetsdagar i Danmark beräknas i förhållande till totala antalet arbetsdagar under varje tremånadersperiod. Semesterdagar och sjukdagar räknas som arbetsdagar i Danmark oavsett var den anställde rent fysiskt befinner sig. Även arbete del av dagen räknas som hel arbetsdag i Danmark. Tremånadersperioden får påbörjas varje dag i månaden när man ska bedöma den första och sista månaden då regeln ska tillämpas. För övriga månader ska bedömningen i regel omfatta kalendermånader.  

Om kravet på att minst halva tiden av arbetet ska vara utfört i Danmark inte är uppfyllt leder det till att delar av lönen, dvs. för de dagar man arbetar hemifrån eller är på tjänsteresa utanför Danmark, ska beskattas i Sverige.  

Artikel av Lisa Dahl, skattejurist Mazars i Göteborg.

 

skatt kommentar

Tankegången bakom Öresundsavtalet är att det ska underlätta för personer som är bosatta i det ena landet men arbetar i det andra. En uppenbar effekt av att vistas för många dagar i Sverige är att den del av lönen som inte avser arbete på plats i Danmark måste deklareras och beskattas här. Det förefaller lyckligtvis föreligga en samsyn mellan det svenska Skatteverket och den danska Skattestyrelsen om hur reglerna ska tillämpas i ett fall som detta. Däremot är det oundvikligt att den uppkomna situationen leder till en ökad administrativ börda för den enskilde.  

Det behöver inte bara vara negativt att deklarera vissa delar av inkomsten i Sverige. Eftersom endast den del av lönen som avser arbete som inte utförs i Danmark ska beskattas i Sverige, kan den totala skattebördan på så sätt bli lägre än om hela inkomsten beskattas i ett och samma land. Det beror på att både Sverige och Danmark tillämpar progressiv beskattning av löneinkomster. 

Personer som bor i Danmark men arbetar i Sverige beskattas normalt enligt reglerna för SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), vilket innebär en fast skatt på 25 %. För dessa personer kan däremot skattebördan bli högre om viss del av lönen i stället ska beskattas i Danmark. 

Enligt det s.k. trekk-avtalet som är upprättat mellan de nordiska länderna kan preliminärskatt som innehållits i ett land föras över till ett annat. Konstaterar Skatteverket att beskattningen ska ske i Sverige och att preliminärskatt har betalats i Danmark, kan Skatteverket begära att skatten förs över till Sverige. På så sätt behöver inte den skattskyldige eller dess arbetsgivare hålla koll på var skatt ska redovisas och betalas in löpande under året. Justeringen sker i samband med att inkomsten deklareras.  

Kommentar av Per Kristerson, skattejurist Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?