Andelar i oäkta bostadsrättsförening är lagertillgångar

Tidigare praxis kring hur kapitalvinster från avyttringar av andelar i en oäkta bostadsrättsförening ska beskattas hos andelsägaren har spretat åt olika håll. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gör nu bedömningen att en bostadsrätt främst är en nyttjanderätt och inte ett värdepapper. Detta innebär för målet i fråga att ett bolags andelar i en oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar.

Frågan i målet var om bostadsrätter som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar. Klassificeringen har betydelse för om bolagets andelar i bostadsrättsföreningen utgör s k näringsbetingade andelar. Kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar är skattefria och eventuella kapitalförluster är icke avdragsgilla. En förutsättning för att andelar ska vara näringsbetingade är att de utgör kapitaltillgångar.

Tidigare praxis kring hur kapitalvinster från avyttringar av andelar i en oäkta bostadsrättsförening ska beskattas hos andelsägaren har spretat åt olika håll. Sådana andelar har i vissa fall ansetts utgöra lagertillgångar enligt den allmänna bestämmelsen om lagertillgångar i inkomstskattelagen. Av bestämmelsen framgår att en lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. I andra fall har sådana andelar ansetts vara kapitaltillgångar. Vad som har varit avgörande i dessa fall har bl a varit att andelarna inte kan vara lagertillgångar enligt de särskilda bestämmelserna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter respektive värdepappersrörelse i inkomstskattelagen, eftersom bolaget varken bedrivit byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller handel med värdepapper. Alternativt att omsättningssyftet inte ensamt är tillräckligt för att de omsatta andelarna i bostadsrättsföreningen ska anses utgöra lagertillgångar hos bolaget.

Frågan prövades nu för första gången av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som gör bedömningen att en bostadsrätt främst är en nyttjanderätt och inte ett värdepapper. HFD anförde att den praxis som finns avseende fastigheter ska vara vägledande vid bedömningen av om en bostadsrätt är en lagertillgång. Omständigheter som är av betydelse vid bedömningen är därvid t ex antalet omsatta bostadsrätter, innehavstid samt varaktighet och regelbundenhet i handeln. Bolaget i det aktuella målet hade sålt sju lokaler i en bostadsrättsförening inom en månad efter att de upplåtits. I flera fall hade bostadsrätterna antingen sålts redan innan de upplåtits eller bokats av köpare mot en avgift. HFD ansåg att bolaget vid en samlad bedömning hade bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter eftersom bolagets befattning med bostadsrätterna hade ett omsättningssyfte. HFD slår fast att bolagets bostadsrätter utgör lagertillgångar enligt den allmänna bestämmelsen om lagertillgångar i inkomstskattelagen och kapitalvinsten vid avyttringarna är därmed skattepliktig.

Artikel av: Louise Tensetti, skattejurist Mazars Malmö.

skatt kommentar

"Den grundläggande frågeställningen i det här avgörandet är om en andel i en oäkta bostadsrättsförening kan vara en s k näringsbetingad andel. Som konstaterats ovan har tidigare praxis från kammarrätterna inte gett något entydigt svar på den frågan. Definitionen av vad som är en näringsbetingad andel är avgörande eftersom en försäljning av sådana andelar är skattefri. Andelar som utgör lager kan emellertid aldrig utgöra näringsbetingade andelar. HFD har här gjort sin bedömning utifrån den allmänna regeln att tillgångar som är avsedda för omsättning utgör lager, men beaktat den specifika praxis som finns rörande handel med fastigheter. Parallellen mellan andelar i bostadsrättsföreningar och fastigheter förefaller rimlig med tanke på andelarnas karaktär. Av intresse är också att HFD i sin dom uttalar att andelar i oäkta bostadsrättsföreningar är nyttjanderätter och inte värdepapper. Därmed kan sådana andelar aldrig utgöra lager genom att ingå i en värdepappersrörelse."

Per Kristerson, skattejurist Mazars Malmö.

HFD Mål 3595-18

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?