Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser är momspliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två domar, meddelade den 4 februari 2021, prövat om tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser, eller co-working, utgör fastighetsupplåtelse som är undantagen skatteplikt, eller om ett sådant tillhandahållande ska betraktas som en skattepliktig tjänst.

De aktuella bolagen tillhandahöll aktivitetsbaserade arbetsplatser genom medlemskap respektive prenumerationer. Vissa skillnader fanns mellan de olika medlemskapen och prenumerationerna. Vissa prenumerationer gav kunden rätt till en arbetsplats i mån av plats, vissa gav kunden rätt till en specifik arbetsplats och andra gav kunden ensamrätt till ett låsbart rum. I medlemskapen och prenumerationerna ingick omfattande kringtjänster, såsom tillgång till wifi, underhåll, städning, kontorsmaterial, bemannad receptionsservice m.m.

Bolagen ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN) om tillhandahållandet skulle anses utgöra en momspliktig tjänst eller sådan fastighetsupplåtelse som är undantagen skatteplikt. SRN ansåg att sådana tillhandahållanden som gav tillgång till kontorsplats skulle anses utgöra upplåtelse av fastighet och således vara undantagna skatteplikt. Bolagen överklagade SRN:s förhandsbesked till HFD.

HFD konstaterar att de medlemskap och prenumerationer som inte ger kunden någon garanterad rätt till en arbetsplats eller viss yta, inte uppfyller samtliga kriterier som ska vara uppfyllda för att upplåtelsen ska betraktas som en passiv fastighetsupplåtelse. Tillhandahållandet ska ses som en skattepliktig tjänst.

För de prenumerationer där kunden garanteras en viss arbetsstation anser HFD att prenumerationerna visserligen innehåller en del som utgör fastighetsupplåtelse, men tillhandahållandet innehåller även flertalet andra efterfrågade tjänster. HFD anser att vid ett sådant tillhandahållande ska den genomsnittlige kunden anses efterfråga en kombination av både kontorsplats och tjänster. Således kan ingen av delarna anses vara överordnad den andra. Eftersom undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt kan dock en sådan prenumeration inte omfattas av undantag från skatteplikt för fastighetsupplåtelse. Tillhandahållandet ska därför även i detta fall ses som en skattepliktig tjänst.

Vid en prenumeration där kunden får rätt att nyttja ett eget låsbart utrymme anser HFD att det dominerande inslaget i tillhandahållandet får anses vara nyttjanderätten till lokalen. Således ska ett sådant tillhandahållande vara undantagen skatteplikt. Skatteplikt kan komma i fråga om kriterierna för frivillig skattskyldighet är uppfyllda.

Åse Frennberg, Skattejurist

 

Kommentar

Begreppet uthyrning av fast egendom har definierats av EU-domstolen som upplåtelse av en rätt att mot betalning och för en avtalad tidperiod nyttja den fasta egendomen och förhindra någon annan från utövar en sådan rätt. För att uthyrning av fast egendom ska föreligga krävs det att samtliga kriterier är uppfyllda. Därutöver har EU-domstolen slagit fast att begreppet uthyrning av fast egendom ska tolkas restriktivt och att endast under mycket speciella förhållanden kan begreppet omfatta verksamhet där även ett antal andra kommersiella tjänster tillhandahålls.

I Sverige har undantaget från skatteplikt tidigare tolkats förhållandevis extensivt av Skatteverket och SRN, vilket fått till konsekvens att många sammansatta tillhandahållanden kopplade till fastigheter med ett stort tjänsteinnehåll, betraktats som momsundantagen fastighetsupplåtelse utan möjlighet att bli frivilligt skattskyldig för tillhandahållandet. En sådan tolkning har varit bevärande då det påverkar fastighetsupplåtarens rätt till avdrag för ingående moms HFD tydliggör i och med dessa avgöranden att undantag från skatteplikt snarare ska tolkas restriktivt. Därutöver förtydligar HFD även vikten av att samtliga kriterier som ställs för uthyrning av fast egendom ska vara uppfyllda för att upplåtelsen ska vara undantagen skatteplikt.

SRN:s förhandsbesked, som kom under hösten 2019, skapade stor osäkerhet kring momshanteringen för företag som bedriver exempelvis kontorshotell. HFD:s dom kommer därför som ett välkommet klargörande för när upplåtelse av fastighet ska vara undantagen skatteplikt.

Verksamhetsutövare inom branschen bör se över sina upplåtelseavtal och säkerställa att de har en korrekt momshantering utifrån HFD:s domar.

Vid frågor om hur HFD:s domar kan påverka dig och ditt företag är du välkommen att höra av dig till oss för vidare diskussion.

 

Klara Horndahl

Länkar till domar:

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/domar-och-beslut/6470-19.pdf

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/domar-och-beslut/6471-19.pdf

Kontakta oss