Kan man ställa in en beslutad utdelning?

Då styrelsen upprättar ett förslag om utdelning ska den beakta den s.k. försiktighetsregeln som återfinns i aktiebolagslagen. Med anledning av den rådande situation vi befinner oss i, finns det anledning att vara extra noggranna vid motiveringen av en utdelning.

Regeringen har med anledning av covid-19 pandemin presenterat ett antal olika krisåtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. I samband med dessa krisåtgärder har finansutskottet gått ut och varnat för att man inte kan räkna med stöd om man lämnar utdelning.

Tillväxtverket skriver samtidigt på sin hemsida att de är ”av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats”.

Mot bakgrund av ovanstående är frågorna om en redan beslutad utdelning kan återkallas och vad som händer med skatten när en utdelning dras tillbaka högaktuell.

Kan man ångra en beslutad utdelning?  

Bolagsstämman beslutar om en utdelning efter förslag från styrelsen. Ett beslut om utdelning kan fattas på såväl ordinarie bolagsstämma som på en extrastämma.  Styrelsen ska i sitt förslag till utdelning konstatera att den föreslagna utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de omständigheter som är kända vid tiden för dess bedömning.  

Om oförutsedda händelser skulle uppkomma mellan bolagsstämman och utbetalningsdagen, som gör att läget hastigt skulle försämras, kan frågan uppstå huruvida ett beslut om utdelning kan tas tillbaka. 

När bolagsstämman beslutat om utdelning kan det endast ändras av ett nytt bolagsstämmobeslut där samtliga aktieägare som finns i aktiebolaget röstar för det.  

I förarbetena till aktiebolagslagen framstår det som möjligt att en redan beslutade utdelning ska kunna återtas. Stefan Lindskog har dock i boken Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap.: Kapitalskydd och likvidation uttryckt att ”om inte något fel begåtts är bolagsstämmans vinstutdelningsbeslut oåterkalleligt. Majoriteten kan således inte ångra sig”. Denna uppfattning delas av FAR (branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare m.fl.). Ägarens rätt till utdelning uppkommer direkt vid beslutet på bolagsstämman och fordringsrätten påverkas inte av en försämrad ekonomisk situation i bolaget.  

Om man hamnar i den situation att styrelsen har beslutat om utdelning men att det vid utbetalningstillfället inte är ekonomiskt försvarbart att verkställa den, skulle man i stället kunna skjuta på utbetalningen till ett senare tillfälle. Ett beslut om ny betalningsdag kan tas på en ny stämma om samtliga aktieägare röstar för det.  

Vad händer med skatten om en utdelning dras tillbaka? 

En utdelning beskattas enligt den så kallade kontantprincipen. För de allra flesta bolagen, kupongbolag, anses en utdelning vara disponibel, och därmed skattepliktigt, när den finns tillgänglig för lyftning. Detta sker vanligtvis vid bolagsstämman, om inget annat särskilt beslutas. För avstämningsbolag (t ex börsbolag) beskattas utdelningen när utbetalningen har skett. 

Om en bolagsstämma beslutar att skjuta på en utdelning och betala ut den vid till ett senare tillfälle, anses utdelningen vara disponibel och skattepliktig först den dagen. Skatteverket anser dock att en utdelning ska anses vara disponibel senast dagen innan nästa årsstämma, oavsett om en utdelning är beslutad till en senare betalningsdag.  

Om en utdelning skulle strida mot aktiebolagslagen eller mot bolagsordningen kan den klandras. Som huvudregeln ska en framställan om klander ske senast tre månader efter beslutet. Om en utdelning klandras och blir upphävd på civilrättsliga grunder ska, enligt Skatteverkets uppfattning, ingen beskattning ske hos aktieägaren – under förutsättning att bolaget inte hunnit betala ut utdelningen eller att aktieägaren har betalat tillbaka den.  

Skulle en aktieägare däremot på andra grunder än klander avstå från utdelningen, är utgångspunkten att utdelningen ska beskattas eftersom den då har varit disponibel för aktieägaren. En sådan återbetalning till bolaget får behandlas som ett kapitaltillskott.  

I det fall bolagsstämman beslutar att någon utdelning inte ska ske, kommer heller ingen beskattning av aktieägarna att bli aktuell.  

Artikel av: Lisa Dahl, skattejurist Mazars Göteborg.

"Vi följer utvecklingen och vill du diskutera vad som är bäst för ditt företag i rådande situation är du välkommen att kontakta oss."

Beatrice Hultman, skattejurist Mazars Göteborg.

 

Publicerad i Mazars Nyhetsbrev April/Maj 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.