Styrelsearvoden beskattas som lön

Har du fakturerat styrelsearvode genom eget bolag? I så fall berörs du av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade i somras.

Frågan har tidigare varit uppe i Skatterättsnämnden, som menade att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan ska beskattas som tjänst. Nu har även HFD prövat frågan och kommit till samma slutsats.

Med anledning av domen har Skatteverket i en rättsfallskommentar klargjort att den rättspraxis om beskattning av styrelsearvoden som finns från 90-talet fortfarande gäller oavsett den komplettering av näringsbegreppet som infördes 2009 i inkomstskattelagen. Detta innebär att styrelsearvode normalt ska beskattas som inkomst av tjänst. Undantag kan som tidigare i vissa fall göras för avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag. HFD:s dom innebär att Skatteverkets administrativa praxis från 2009, att under vissa förutsättningar godkänna fakturering av styrelsearvode, som redovisats i ställningstagandet ”Utfärdande av F-skattsedel” efter ändrat näringsbegrepp inte längre ska tillämpas.

När det gäller redan ingångna avtal, där styrelseledamoten uppfyllt vissa kriterier, fakturerar via bolag och där arvodena som betalas ut avser innevarande räkenskapsår, bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa under en övergångsperiod utan beskattningskonsekvenser. Det gäller dock enbart avtal som ingåtts före HFD:s dom, dvs före den 20 juni 2017.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 i mål nr 278-17

Skatteverkets rättsfallskommentar dnr 202 278405-17/111

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share