Försäljning av varor var inte export

Företaget påfördes skattetillägg med närmare 600 000 kronor. Anledningen var att företaget inte kunde visa att försäljningen utgjorde export.

Ett företag sålde varor utan att debitera utgående moms och menade att det handlade om export, d.v.s. försäljning utanför EU. Efter en revision av Skatteverket påförde myndigheten bolaget moms om knappt tre miljoner och skattetillägg med 593 394 kronor. Enligt Skatteverket var de underlag  som bolaget kommit in med inte tillräckliga för att visa att export skett och varorna ansågs därför omsatta inom landet.

Företagaren överklagade till förvaltningsrätten, och fick delvis rätt, bland annat genom att skattetillägget sattes ned. Ärendet överklagades till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterar att handlingarna som bolaget lämnat in till stöd för att export skett inte uppfyller gällande krav. Kammarrätten anser inte att den bevisning som bolaget kommit in med visar att köparen är en utländsk företagare som gjort inköpet för sin verksamhet i utlandet eller att köparen transporterat varorna ut ur EU. Förutsättningar för att försäljningarna ska anses utgöra export vid avhämtningsköp är därmed inte uppfyllda.  

Kammarrätten slår fast att bolaget har lämnat oriktig uppgift och att förutsättningar för att påföra skattetillägg är uppfyllda. Skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg har enligt domstolen inte framkommit.

Kammarrätten i Stockholm den 28 mars 2017, mål nr 5844-16

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share