Företagsbot för oregistrerat livsmedelsföretag

En företagare döms till företagsbot för att ha bedrivit restaurangverksamhet utan att ha registrerat sin firma som livsmedelsföretag hos miljöförvaltningen.

Som företagare är man skyldig att se till att ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet. Det kan bli kostsamt för den som inte följer reglerna.

En företagare i Skåne startade 2013 restaurang och café och anmälde sin verksamhet till Skatteverket. I samband härmed kontaktades miljöförvaltningen i den aktuella kommunen och företagaren begärde en kontroll av lokalerna så att de uppfyllde renlighetskraven.

Två år senare upptäckte miljöförvaltningen att företaget inte fanns registrerat som livsmedelsföretag hos kommunen. En inspektion gjordes på företaget och företagaren fick blanketter för att anmäla verksamheten. Anmälan kom in till kommunen några dagar efter miljöförvaltningens besök.

Eftersom företagaren drivit verksamheten i två år utan att ha den registrerad valde åklagaren att väcka åtal och yrka på företagsbot.

Tingsrätten var inte enig men majoriteten ansåg att företagaren visserligen gjort sig skyldig till brott rent objektivt sett men då denne varit i kontakt med miljöförvaltningen per telefon flera gånger innan verksamheten startade får hon anses ha gjort vad som skäligen kunnat krävas av henne för att förebygga brottsligheten.

Åklagaren överklagade och hovrätten ändrar tingsrättens domslut och ålägger företagaren företagsbot med 5 000 kronor. Hovrätten menar att företagaren varit skyldig att ta reda på vilka skyldigheter hon haft som näringsidkare och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Att företagaren varit i kontakt med miljöförvaltningen och bett om kontroll spelar i sammanhanget ingen roll.

Hovrätten över Skåne och Blekinge den 25 maj 2017, mål nr B 418-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share